Please wait
กำลังโหลด...

กรุณาเพิ่มภาพถ่ายวิดีโอหรือไฟล์เสียงได้สูงสุดถึง10รูปแบบ (สูงสุด: 30mb) เพื่อช่วยอธิบายปัญหา

ผู้ครอบครองไม่รายงาน

ปัญหานี้จะถูกยกกำลังโดยไม่มีการรายงาน occupier

*เช่นที่จอดรถจำกัดหรือจำกัดการเข้าถึงสำหรับรถตู้

หรือ

*โปรดแจ้งรายละเอียดในกรณีที่มีการนำเข้าที่พัก
*หากมีสัญญาณเตือนในที่พักโปรดแจ้งรายละเอียด
*หากมีข้อจำกัดที่จอดรถใกล้ที่พักโปรดแจ้งรายละเอียด
The symptoms being a new continuous cough and/or high temperature. คลิกที่นี่สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม